КОС - Контрол на Общоопасните Средства

 

Юридическите лица, физическите лица и търговците могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) чрез:

  • закупуване

  • замяна

  • по наследство

  • от награда

  • чрез дарение

Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси се издават на юридически лица и на търговци от директора на Главна Дирекция Национална Полиция ( ГДНП ) или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ, на чиято територия ще осъществяват дейности с ООБ.

 

► Необходими документи за притежаване и носене на оръжие

►Забрани за притежаване и носене на оръжие
►Такси за издаване на разрешения...

 

За контакти и допълнителна информация - РУ по местоживеене:

ОДМВР - Габрово - 825-323

РУ - Габрово - 800-866

РУ - Севлиево - 3-32-12

РУ - Дряново - 7-23-51

РУ - Трявна     -  6-22-10

За повече информация обърнете се към Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

Обн., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г.,изм.,бр. 85 от 2000 г.